• หน้าแรก    English English   หัวข้อฯ update! หัวข้อฯ update!  แสดงรายนามสมาชิกฯ รายนามสมาชิกฯ  ระบบค้นหาข้อมูลภายใน MASTERBOBI Board ค้นหา   Help! Help!
   สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที สมัครสมาชิกแล้วใช้ได้ทันที   เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
Jump Menu 
 MASTERBOBI : สมัครสมาชิก MASTERBOBI Board
นโยบาย กฏกติกาและมารยาท

กรุณาทำความเข้าใจก่อนเข้าสู่ระบบ

เนื่องจาก MASTERBOBI ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเวบไซต์ MASTERBOBI ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและร่วมสนทนาในหัวข้อต่างๆ ในลักษณะสร้างสรรค์ โดยการแสดงความเห็นและการสนทนาดังกล่าว เป็นการเสนอต่อกลุ่มคนซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นสาธารณะชน และ MASTERBOBI มีนโยบายที่จะเปิดกว้างต่อการนำเสนอความเห็น โดยไม่มีการปิดกั้นใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะสังคมบน Internet ซึ่งเน้นความมีเสรีภาพในการเสนอ ดังนั้น การเข้าร่วมแสดงความเห็นในหัวข้อต่าง ๆ และการสนทนาภายในเวบไซต์ MASTERBOBI.COM จึงจำเป็นต้องกระทำด้วยความระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อสังคมส่วนรวม ซึ่งการควบคุมและดูแลอาจไม่สามารถกระทำได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านสามารถพิมพ์ข้อความต่าง ๆ เข้าสู่ระบบได้โดยอิสระ โดยขึ้นอยู่กับสำนึก และความรับผิดชอบต่อสังคมของแต่ละท่าน ดังนั้น MASTERBOBI จึงไม่อาจร่วมรับผิดชอบในแต่ละข้อความและทุกข้อความที่ถูกส่งเข้ามาในระบบได้

ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยต่อสังคมส่วนรวมและต่อผู้มาเยือน รวมถึงสมาชิกทุกท่าน MASTERBOBI จึงได้กำหนดกติกาขึ้นมา เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ และ/หรือห้ามปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

กติกาและมารยาทในแต่ละหมวดของ MASTERBOBI Board

 1. ตรวจดูว่ามีหัวข้อที่มีเนื้อหาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันกับที่ท่านกำลังจะตั้งหัวข้อ เพื่อลดความซ้ำซ้อนกันของหัวข้อเรื่อง
 2. ใช้ข้อความที่สุภาพ เพื่อเป็นการแสดงความจริงใจในการเข้าร่วมแสดงตวามคิดเห็นและสนทนาในสังคม
 3. ตั้งหัวข้อเรื่องให้ตรงกับเนื้อหาของแต่ละกลุ่มเพียงหัวข้อเดียวเท่านั้น
 4. เปิดใจให้กว้าง ยินดีรับฟังและเคารพในเสรีภาพของการแสดงความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. การแสดงความคิดเห็นต่อหัวข้อใด ๆ พึงระลึกเสมอว่า มีผู้รับชมที่มีพื้นฐานแตกต่างกันทั้งวัยวุฒิ คุณวุฒิ และวุฒิภาวะ ดังนั้นจึงควรระมัดระวังในการใช้ข้อความ เช่น ไม่ใช้ข้อความที่ส่อไปในทางอนาจารเกินกว่าเหตุ หรือมีผลยั่วยุทางกามารมณ์ ข้อความที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะเบาะแว้ง ข้อความที่มีเนื้อหาขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม และข้อความที่พาดพิงบุคคลที่สามในทางหมิ่นประมาท เป็นต้น
 6. พึงตระหนักอยู่เสมอว่า การเสนอคำถามหรือความคิดเห็นต่อสังคม ควรจะมีความรับผิดชอบต่อทุกข้อความที่ท่านได้เสนอไป เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้เกิดบรรทัดฐานอันดีต่อสังคมอินเตอร์เนตสืบไป
 7. ไม่ใช้เว็บไซท์ MASTERBOBI.COM เสนอข้อความซึ่งเป็นการใส่ร้ายผู้อื่น โดยปราศจากแหล่งข้อมูลที่อ้างอิงที่ชัดเจนไม่ว่าในกรณีใด ๆ
 8. เลือกใช้นามแฝงที่มีถ้อยคำสุภาพ และไม่ใช้นามแฝงของผู้อื่นโดยเจตนา อันอาจเป็นเหตุให้ผู้มาเยือนและสมาชิกท่านอื่นเข้าใจผิดในความเป็นเจ้าของข้อความนั้น
 9. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือพาดพิงสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงราชวงศ์ โดยเด็ดขาด
 10. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว เกินกว่าที่บันทัดฐานของสังคมจะยอมรับได้
 11. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร และห้ามเสนอข้อความอันมีเจตนาใส่ความบุคคลอื่น ให้ได้รับการดูหมิ่นเกลียดชังจากบุคคลอื่น โดยปราศจากแหล่งที่มาของข้อมูลอ้างอิงที่ชัดเจน
 12. ห้ามเสนอข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน โดยมีเจตนาก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท หรือก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้น โดยมูลแห่งความขัดแย้งดังกล่าว
 13. ห้ามใช้นามแฝงอันเป็นชื่อจริงของผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สาธารณะชนเข้าใจผิด และเจ้าของชื่อผู้นั้นได้รับความเสียหาย หรือเสื่อมเสียชื่อเสียง
 14. ห้ามเสนอข้อความอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในระหว่างสถาบันการศึกษา หรือระหว่างสังคมใด ๆ
 15. ห้ามระบุข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น อาทิเช่น หมายเลขวิทยุติดตามตัว, e-mail address หรือหมายเลขโทรศัพท์ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 16. ห้ามเสนอข้อความหรือเนื้อหาอันเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายและการกระทำที่ขัดต่อกฏหมาย หรือศีลธรรมอันดีของสังคม

หาก MASTERBOBI ตรวจพบข้อความใด ๆ ที่เข้าข่ายลักษณะการผิดกติกาและมารยาทดังกล่าวข้างต้น MASTERBOBI ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบหัวข้อเหล่านั้นทั้งหมดหรือเฉพาะข้อความนั้นออกไป โดยอาจแสดงเหตุผลหรือไม่แสดงเหตุผลก็ตาม รวมถึงจะดำเนินการการขยายผลในการกระทำดังกล่าว เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิของสาธารณชนตามสมควรจากผลแห่งความผิด หรือผลแห่งการแสดงความคิดเห็นและการสนทนาที่ไม่เป็นไปตามกติกาและมารยาทข้างต้น

ผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านที่ปฏิบัติผิด กฏ กติกา ของ MASTERBOBI พึงตระหนักว่าจะต้องรับผิดชอบต่อความผิดนั้นด้วยตนเอง และข้อความหรือความคิดเห็นและถ้อยสนทนาที่เสนอดังกล่าว อาจนำมาซึ่งการเปิดเผยที่มาและรายละเอียดส่วนตัวของผู้นำเสนอข้อความนั้นได้ โดยไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กรณีที่ข้อความและความคิดเห็นหรือถ้อยสนทนาใดถูกทำให้เกิดขึ้นและเข้าข่ายหรือเป็นความผิดทางอาญา MASTERBOBI จะถือว่า ผู้กระทำการดังกล่าวยินยอมให้ Internet Service Provider (ISP) ที่เป็นแหล่งที่มาของการกระทำดังกล่าว เปิดเผยข้อมูลต่อ บริษัท สื่อเดินทาง จำกัด โดยไม่ถือเป็นการผิดมารยาท หรือจรรยาบรรณ ของ ISP นั้น ๆ และดำเนินการตามที่เห็นสมควรกับข้อมูลที่ได้รับนั้น

ผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านจะต้องยอมรับว่าผู้ดูแลระบบ (Administrator) ของ MASTERBOBI Board นี้ มีสิทธิ์อ่าน, ลบ หรือแก้ไขทุกข้อความ และ ผู้ดูแลระบบ หรือ WebMaster ไม่สามารถและไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบต่อข้อความที่ผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นหรือร่วมสนทนา

ผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านตกลงว่าจะไม่นำเสนอหรือแสดงข้อความที่หยาบคาย, ลามกอนาจาร, ไม่แสดงความเคารพ, หมิ่นประมาท, เป็นที่รังเกียจ, ขู่เข็ญ, ส่อไปในทางเพศ หรืออื่น ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจทำให้ผู้มาเยือนและสมาชิกผู้กระทำการถูกจำกัดสิทธิ์หรือถูกระงับการใช้งานในทันที และอย่างถาวร (รวมทั้งผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของผู้มาเยือนและสมาชิกผู้กระทำการก็จะได้รับการแจ้งเตือนจากระบบอีกด้วย) หมายเลข IP ของผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมสนทนาหรือแสดงความคิดเห็น จะถูกบันทึกและจัดเก็บไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำหรับการดำเนินคดีตามกฏหมาย

ผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านยินยอมให้ WebMaster และ Administrator ของ MASTERBOBI Board นี้มีสิทธิ์โดยชอบที่จะดำเนินการลบ, แก้ไข, ย้าย หรือปิดหัวข้อสนทนาใด ๆ ได้ตลอดเวลาที่สมควร ผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่านยินยอมให้ข้อมูลทุกอย่างถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะไม่ถูกเปิดเผยต่อผู้อื่นหรือสาธารณชนโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มาเยือนและสมาชิกทุกท่าน WebMaster และ Administrator ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการถูกเจาะข้อมูลเพื่อนำไปสร้างความเดือดร้อนต่าง ๆ ได้

MASTERBOBI Board นี้ใช้ระบบ Cookies เพื่อเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์ของท่าน ซึ่ง Cookies เหล่านี้จะไม่มีข้อมูลที่ท่านได้ดำเนินการกรอกไว้ แต่จะเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ท่านใช้งานได้โดยสะดวกและง่ายดายขึ้น E-mail ของท่านจะถูกใช้เพื่อยืนยันข้อมูลในการสมัครสมาชิกและ password ของสมาชิกเท่านั้น (รวมทั้งใช้สำหรับการจัดส่ง password ใหม่ให้กับสมาชิก เมื่อเกิดการลืม password เดิมที่เคยใช้งานอยู่)

MASTERBOBI Board นี้เปิดให้บริการแก่ทุกท่านที่มีความสนใจและชื่นชอบการท่องเที่ยวทุกประเภททั้งภายในและต่างประเทศ โดยท่านสามารถเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และสร้างหัวข้อเรื่องในการสนทนาได้อย่างไม่จำกัด

อย่างไรก็ตาม ท่านจะสามารถใช้ประสิทธิภาพของระบบได้อย่างเต็มที่และเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดในการใช้งาน MASTERBOBI Board อาทิเช่น การจัดส่งรูปภาพเข้าสู่ระบบ, การเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย, การแก้ไขและลบข้อความของท่าน, การร่วมลงคะแนน (โหวต) ในการสำรวจความคิดเห็นที่ได้รับการกำหนดขึ้นโดยสมาชิกแต่ละท่าน, การรับ-ส่งข้อความส่วนตัวผ่านระบบ MASTERBOBI Board, การร่วมตอบคำถามเพื่อรับรางวัล และคุณสมบัติอื่น ๆ อีกมาก หากท่านสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก และทำการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบทุกครั้งก่อนการร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และการสร้างหัวข้อเรื่องในการสนทนา อีกทั้งท่านยังจะได้รับข่าวสารและข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่ไม่ควรพลาดอย่างสม่ำเสมอ และได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษต่าง ๆ ที่ MASTERBOBI จะจัดให้มีขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วย

เมื่อท่านคลิกที่ปุ่ม "ยอมรับ" ที่ด้านล่างนี้ MASTERBOBI จะถือว่าท่านได้ยอมรับในทุกเงื่อนไขข้างต้นแล้ว
Powered by Web Wiz Forums version 7.01
Copyright ©2001-2003 Web Wiz Guide

Translated By Travelbookingcenter.com

ใช้เวลาในการประมวลผลทั้งหมด .8848 วินาที

Netdesign Board BY NetdesignHost.com